Etnikai és kisebbségi egészségfejlesztő referens

A képzés célja
Olyan etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens képzése, aki korszerű ismeretei segítségével hatékonyan képes közvetíteni a problémák megoldása során a többségi társadalom és a roma kisebbség között illetve tevékenységével az adott szakterületen mindenkor elősegíti a célpopuláció egészségmagatartásának fejlesztését, hozzájárul betegségeinek megelőzéséhez, egészségkárosodásainak megszüntetéséhez.

A képzés felépítése
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 90 kredit. A képzés törzsanyaga öt modulból tevődik össze, amelyek az etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens szakirányú továbbképzés keretén belül oktatásra kerülő tantárgyakat foglalják magukba.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens

Szakirányok és specializáció

Főbb tantárgycsoportok

Társadalomtudományi ismeretek tanulmányi terület
A törzsanyag-rész célja, hogy a hallgató korszerű alapozó társadalomtudományi ismeretekre tegyen szert, melyeknek birtokában mindazon területeken képes lesz elősegíteni a többségi társadalom és a kisebbség kapcsolatát, ahol integrációs problémák illetve egészségkárosító hatások működnek.A képzés speciális pedagógiai, egészségszociológiai, szociálpolitikai ismeretanyaga hivatott felkészíteni a hallgatót a fentiekben említett kompetenciákra.

Roma népismeret tanulmányi terület
A törzsanyag-rész célja a hallgató megismertetése a magyarországi kisebbségek eredetével, történetével, sajátosságaival, a jelenkor magyar társadalmában elfoglalt helyzetével, problémáival.

Medicinális tanulmányi terület
A törzsanyag-rész célja, hogy a hallgató a kisebbség egészségmegőrzésének, betegségmegelőzésének vonatkozásában korszerű ismeretekre tegyen szert, melyeknek birtokában képes az egészség fogalmát értelmezni, befolyásoló tényezőit megfigyelni, az egészséget, mint értéket közvetíteni a kisebbség számára, illetve tevékenysége során közreműködni az említett kisebbség egészségmegőrzésében, betegségeik esetén kapcsolatot tartani az ellátó team és a rászorultak között.

Kommunikáció-konfliktuskezelés tanulmányi terület
A törzsanyag-rész célja, hogy a hallgató a tantárgyak ismeretanyagának birtokában képes legyen empátiás viselkedést tanúsítani a kisebbségi közösség tagjaival szemben, kölcsönösen figyelembe véve a realitásokat, illetve az adott területeken esetlegesen kialakuló krízishelyzetekben hatékonyan közvetítsen a többségi társadalom képviselői és a kisebbség között

Nyelvi tanulmányi terület
A törzsanyag-rész célja, hogy a hallgató a képzés során olyan nyelvi ismeretanyagot sajátítson el iskolai, illetve egyéni felkészüléssel, melynek segítségével adott munkaterületen dolgozva képes lesz a mindennapi élet helyzeteiben, illetve speciális esetekben kapcsolatot tartani a kisebbség tagjaival, közvetíteni a többségi társadalom intézményes elvárásait a kisebbség anyanyelvén.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

Szakma szépségei
A kisebbségek – ezen belül a többségi társadalomtól több vonásban eltérő roma közösségek - nem csak kulturális sajátosságaik alapján képeznek speciális lakosságcsoportot, hanem szociális helyzetük, életmódjuk, egészséghez való viszonyulásuk, illetve egészségi állapotuk alapján is.
Az Etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens képzésben résztvevőket a kisebbségi helyzetben élő emberek problémáinak felismerésére, azok megoldásában való közreműködésre kívánjuk felkészíteni. A kisebbségi helyzetet elég széles – egészségi állapot, szociális helyzet, iskolai illetve munkaerő-piaci - felfogásban értelmezzük ahhoz, hogy a végzett szakemberek roma csoportok körében képesek legyenek minden olyan területen egészségfejlesztő tevékenységet végezni, ahol a körülmények illetve a kisebbség sajátosságai ezt szükségessé teszi.
Az elmúlt években napvilágot látott igényes, átfogó kutatásokból, tanulmányokból ismertek mindazon deprivációk, amelyek igazolják a leendő szakemberek képzésének szükségességét, annál is inkább, mivel régiónkban a roma népesség aránya a lakosság összlétszámát tekintve jelentős.

Kiket várunk?
Bármely képzési területen alapképzésben szerzett végzettséggel rendelkezőket, etnikai kisebbségi csoporttal foglalkozó vagy foglalkozni kívánó érdeklődőket.

A képzés díja:
A szakirányú továbbképzés díjának megtekintéséhez kérem kattintson ide (a táblázat a lap alján található).

Részletes felvilágosítás
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu